Kaikki vastaukseni YLE:n vaalikoneeseen

Posted on Posted in Helsinki, Kuntavaalit

1.1 Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Jokseenkin eri mieltä

Pakko on huono motivaattori, siksi en pidentäisi oppivelvollisuutta. Jokaiselle peruskoulun päättävälle on kuitenkin tarjottava toisen asteen opiskelupaikka.

1.2 Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Jokseenkin samaa mieltä.

On tutkittu, varhaiskasvatukseen osallistumisella on syrjäytymistä ehkäisevä vaikutus: heikommassa asemassa olevien perheiden lapset hyötyvät siitä eniten. Kielellisen kehityksen kannalta on hyvä, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus päästä varhaiskasvatukseen, jotta heidän kielitaitonsa kehittyy riittävästi ennen kouluun menoa.

1.3 Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Jokseenkin samaa mieltä.

Monissa eri yhteyksissä on todettu ja tutkittu, että kasvissyönnin lisääminen olisi sekä yksilön että ympäristön kannalta parempi ja kestävämpi valinta.

1.4 Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Jokseenkin eri mieltä.

Tilojen hinnastoja voisi porrastaa, mutta en luopuisi tilavuokrista kokonaan.

1.5 Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Jokseenkin eri mieltä.

Helsingissä keskivertoluokassa on 19 oppilasta, mikä asettuu 20 suomalaisen kaupungin vertailussa keskitasolle. Opetusryhmän koko ei vielä sinänsä kerro opetuksen häiriintymisestä. Liikuntatunnilla voi olla mielekästä, että oppilaita on enemmän, jos pelataan joukkuelajeja, kun taas joissakin aineissa on taas mielekkäämpää jakaa luokka useisiin pienempiin ryhmiin. Luokkaa voi myös opettaa kaksi tai useampi opettaja kerrallaan, jolloin opetusryhmä voi myös olla suurempi.

2.1 Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Jokseenkin samaa mieltä

Toiset haluavat palveluasumista, toiset kotihoitoa. Vanhuksille on oltava tarjolla erilaisia vaihtoehtoja, joista kukin voi valita omaan kuntoonsa sopivimman.

2.2 Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Lähtökohta on, että nykyiset kuntatyöntekijät siirtyvät sopimuksineen maakunnan palvelukseen. Henkilöstön on oltava mukana sote-uudistuksen jokaisessa vaiheessa.

2.3 Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Jokseenkin eri mieltä.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa myös sijainti on tärkeä tekijä palveluiden laadun ja toimivuuden lisäksi. Hoitoon on päästävä kätevästi ja vaivattomasti.

2.4 Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Jokseenkin eri mieltä.

Yksityistäminen ei ole tavoite tai päämäärä tai tuo itsessään mitään lisäarvoa. Valinnanvapaus on se, mikä lisää tuottajien välistä kilpailua, mikä taas parantaa palveluiden saatavuutta, laatua ja auttaa hillitsemään kustannuksia.

2.5 Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Jokseenkin eri mieltä

Avohoito mahdollistaa tavallisen elämän ja arjen sairauden hoitamisen ja toipumisen rinnalla. On mielenterveyspotilaan itsensä kannalta parempi, että hän elää niin normaalia elämää kuin mahdollista. Raja menee siinä, kun potilaan käytös uhkaa häntä itseään tai muita ihmisiä.

3.1 Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Jokseenkin samaa mieltä

Kuntaveroa voidaan laskea, mutta maakuntien kulut täytyy silti kattaa. Eli vaikka kuntavero laskisi, se ei välttämättä vaikuta kokonaisveroasteeseen laskevasti.

3.2 Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Jokseenkin eri mieltä

En rajaisi helsinkiläisten oikeutta valittaa kaavoitusasioista, vaan lisäisin kaupunkilaisten osallistamista ja kaupungin viestintää, jotta mahdollisimman moni huoli tulisi otetuksi huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

3.3 Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Jokseenkin eri mieltä

Ei suosita liikaa. Helsingin kaupunginvaltuuston vastikään hyväksymässä yleiskaavassa tavoitteena on tiivistää Helsinkiä entisestään ja lisätä raideliikennettä ja kaupunkibulevardeja.

3.4 Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Jokseenkin eri mieltä

Kuntien tulee kaavoittaa eri toimialoille ja yrityksille sopivia tontteja mielekkäille sijainneille. Kunnan pitää tukea yrityksiä yksinkertaistamalla lupien hakemista ja käsittelyä, ja päätösten antaminen on vietävä yhteen sähköiseen luukkuun.

3.5 Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Jokseenkin eri mieltä.

Näitä asioita ei pidä asettaa vastakkain, sillä ympäristöongelmat ovat este talouskasvulle ja toisaalta ympäristön kannalta kestävät ratkaisut tuottavat kokonaan uutta liiketoimintaa.

4.1 Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Jokseenkin samaa mieltä.

Helsinki on avoin, suvaitsevainen ja monikulttuurinen kaupunki. Meillä jos kenellä on edellytyksiä turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen.

4.2 Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Jokseenkin eri mieltä.

Kuntien talousongelmia ei selätetä kirjojen lainaamisesta perittävillä maksuilla. Suomi on kuuluisa kirjastolaitoksestaan. Mahdollisuuksia lukea ja sivistää itseään ei tule rajoittaa, varsinkin kun (media)lukutaidon merkitys korostuu entisestään kaikenlaisten vaihtoehtoisten faktojen levittämisen myötä.

4.3 Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Jokseenkin samaa mieltä

Sosiaaliseen sekoittumiseen panostaminen on tärkeää alueellisen eriytymisen ehkäisyn vuoksi.

4.4 Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Jokseenkin eri mieltä.

Urheilumahdollisuuksien lisääminen ja ylläpitäminen ovat investointi kaupunkilaisten terveyteen.

4.5 Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Jokseenkin samaa mieltä.

Helsingissä joukkoliikenteen kehittämisen täytyy olla ensisijaista.

5.1 Helsingin tulee pikemmin hillitä kuin lisätä väestönkasvua.

Jokseenkin eri mieltä.

Helsingissä väestö kasvaa ihan itsestään – sitä ei tarvitse erikseen lisätä. Helsingin tulee vastata väestönkasvuun tiiviimmällä kaupunkirakenteella, älykkäämmillä palveluilla ja osallistavammalla päätöksenteolla.

5.2 Kävelykeskustaa voi laajentaa vain rakentamalla keskustatunnelin.

Jokseenkin eri mieltä

5.3 Kaupunkibulevardien rakentamisessa pitää edetä mahdollisimman nopeasti

Jokseenkin eri mieltä

Odottaisin ensin suunnittelu- ja käyttökokemuksia ensimmäisestä, Vihdintielle tulevasta kaupunkibulevardista.

5.4 Helsinkiin pitää saada lisää asuntoja, vaikka viheralueita vähentämällä

Jokseenkin eri mieltä

Viheralueet ovat tärkeitä viihtyisyyden, terveyden edistämisen ja ilmanlaadun kannalta. Tiiviimpi ja korkeampi rakentaminen pelastavat viheralueet.

5.5 Isot tapahtumat ja konsertit voisivat jatkua Helsingissä melusta huolimatta nykyistä pidempään

Jokseenkin samaa mieltä

Tapahtumat ja konsertit elävöittävät kaupunkia. Ulkoilmakonserteissa soittoa voisi jatkaa hieman nykyistä myöhempään. Konserttialueiden lähellä asuvista asukkaista suurin osa on samaa mieltä Helsingin kaupungin tekemän selvityksen mukaan.

6.1 Ennen ei ollut paremmin – suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Täysin samaa mieltä.

Suomalaiset ovat nykyään koulutetumpia, terveempiä ja elävät pidempään kuin aikaisemmin.

6.2 Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Jokseenkin eri mieltä.

Emme tarvitse vahvempaa johtajuutta vaan osallistavampaa johtajuutta. Poliittinen päätöksenteko on sitä parempaa, mitä useampi siihen osallistuu.

6.3 Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Jokseenkin samaa mieltä

Uteliaisuus ja itsenäisyys ovat tärkeitä, mutta niin on myös kanssaihmisten huomioiminen.

6.4 Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Jokseenkin samaa mieltä

Onneksi kuitenkin suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on mahdollistanut meistä suurimmalle osalle pahimmasta resurssikilpailusta vapaan elämän.

6.5 Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Jokseenkin samaa mieltä.

Tässä on jo onneksi otettu yksi merkittävä askel, kun tasa-arvoinen avioliittolaki astui voimaan. Seuraava askel on toivottavasti translain uudistaminen.

6.6 Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Jokseenkin samaa mieltä.

Suomi ei ole tässä suhteessa täydellinen, mutta verrattuna moneen muuhun maahan, suomalaisilla on yhtäläisemmät mahdollisuudet elää itselleen merkityksellistä elämää. Tämä ei tietenkään ole itsestään selvää tai pysyvää, vaan tietoisten poliittisten valintojen tulosta.

KSF Median kysymykset

7.1 Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen pitää olla maksuton.

Jokseenkin eri mieltä.

Joidenkin arvioiden mukaan Helsingin kuntavero nousisi jopa 1,5-2 prosenttiyksikköä, jos julkisesta liikenteestä tehtäisiin maksutonta. Korotus olisi liian kova. On hyvä, että HSL tarjoaa alennuksia erilaisille ryhmille kuten opiskelijoille ja eläkeläisille. Käyttäjien ja kaupunkien osuutta HSL:n rahoituspohjasta voisi myös muuttaa niin, että käyttäjien liput halpenisivat.

7.2 Kunnan on työllistettävä pakolaiset hinnalla millä hyvänsä.

Jokseenkin eri mieltä

Kunnan pitää luoda edellyksiä sille, että pakolaiset voivat työllistyä esim. tarjoamalla koulutusta, kieliopintoja ja neuvontaa.

Maaseudun Tulevaisuuden kysymykset

8.1 Kunnan pitää rajoittaa rakentamista haja-asutusalueilla.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä on jo vallitseva käytäntö.

8.2 Kunnan tulee ruokapalveluissaan valita kotimaiset raaka-aineet aina kun niitä on saatavilla.
Jokseenkin eri mieltä

Kunnan tulee painottaa ensisijaisesti hinta-laatusuhdetta ja sitten sitä, onko tuote lähellä tuotettu. Esimerkiksi Helsingin näkökulmasta virolaiset tuotteet ovat lähiruokaa.

Suomen Kuvalehden kysymykset

9.1 Kuntani väestöpohja on liian pieni lakisääteisten tehtävien hoitamiseen.

Jokseenkin eri mieltä.

Helsinki ja koko pääkaupunkiseutu kuitenkin hyötyisivät pääkaupunkiseudun kuntien yhdistämisestä metropoliksi.

9.2 Kunnanvaltuutetun tärkein tehtävä on puolustaa oman äänestäjäkuntansa etuja.

Jokseenkin eri mieltä.

Kunnanvaltuutetun tärkein tehtävä on kuunnella ja ottaa selvää kaupunkilaisten ja asiantuntijoiden mielipiteistä ja muodostaa niihin perustuen oma näkemyksensä. On myös oltava yhteistyökykyinen, jotta omia tavoitteita saa läpi.

Uuden Suomen kysymykset

10.1 Minkä lautakunnan työ on mielestäsi tärkeintä omassa kunnassasi tulevalla vaalikaudella? Valitse yksi.

Kasvatus ja koulutus
Ympäristö, maankäyttö ja rakentaminen
Kulttuuri, vapaa-aika ja nuoriso
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Elinkeino

10.2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntalaisille onnistuu paremmin maakuntahallinnolta kuin kunnaltani itsenäisesti.

Jokseenkin samaa mieltä.

On kaikkien kuntien kannalta parempi, että sote-asiat ovat isommilla harteilla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *